Elizabeth Reynoso, MD

Specialty:

Obstetrics and Gynecology

Hospital Privileges:

Scottsdale Osborn Medical Center

Scottsdale Shea Medical Center

Scottsdale Thompson Peak Medical Center

Medical Practice:

Valley Obstetrics & Gynecology Associates

Languages Spoken:

English

Residency:

University of Arizona Medical Center - Tucson, Arizona

Board Certifications:

American Board of Obstetrics and Gynecology